తెలుగు సామెతలు కొన్ని సామెతల గురించి తెలుగులో

తెలుగు సామెతలు కొన్ని సామెతల గురించి తెలుగులో

తెలుగు సామెతలు కొన్ని సామెతల గురించి తెలుగులో… తెలుగు సామెతలలో పదాలు పదునైన మాటలను కలిగి ఉంటాయి. మాటలు మనసును తాకుతాయి. మాటలు మనసును కదిలిస్తాయి. మాటలు మనసును బాధిస్తాయి. మనసుకు ఓదార్పు అవుతాయి. ఒక వ్యక్తి తన మాటల ద్వారా నలుగురిని కలుపుకోవచ్చు. మనిషికి మాటల ద్వారా తగువులు పెరుగుతాయి. మనిషి మాటల ద్వారా మనిషి మరింతమందికి దూరం అవ్వవచ్చు… దగ్గరకావొచ్చు… మాట అంత శక్తివంతమైనది. అలాంటి మాటలు పెద్దల ద్వారా చమత్కారంగా చలోక్తులుగా వినబడుతూ… Continue reading తెలుగు సామెతలు కొన్ని సామెతల గురించి తెలుగులో

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం

తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం ఈ పోస్టులో రీడ్ చేయండి… ఏ ప్రాంతంవారికి ఆ ప్రాంతంలో మాట్లాడేభాష వారికి మాతృభాష అయితే, మనకు మాతృభాష తెలుగు అవుతుంది. మాతృమూర్తి అంటే ఎంత గౌరవం ఉంటుందో, అంతే గౌరవం మాతృభాషకు ఇవ్వాలని పెద్దలు అంటారు. ఎవరి అమ్మవారికి గొప్పది అలాగే ఎవరి భాష వారికి గొప్పది… మాతృభాష మనకు ఎందుకు గొప్పది అంటే, మన సంస్కృతి, మన ఆచారం మన కుటుంబ పద్దతులు అన్నీ మాతృభాషలోనే మనకు… Continue reading తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలిపే వ్యాసం