మాతృభాషలో విద్య మీరు సమర్ధిస్తారా?

మాతృభాషలో విద్య మీరు సమర్ధిస్తారా?

మాతృభాషలో విద్య మీరు సమర్ధిస్తారా? వ్యాసం. పుట్టి పెరుగుతున్నప్పటి నుండి అమ్మతోబాటు మనకు తోడుగా ఉండే భాష మాతృభాష. కావునా మాతృభాషలో వివిధ భావనలు సులభంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆలోచన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మాతృభాషలో విద్య అవసరం అంటారు. భాషాపరమైన అంశాలలో, చారిత్రక అంశాలలో, సామాజిక అంశాలలో మాతృభాషలో విద్యా బోధన సదరు ప్రాంతంలోని విద్యార్ధులకు మేలు చేయగలదు. అయితే అదే స్థితిలో ఇతర సబ్జెక్టుల పరంగా చూసినప్పుడు ఆంగ్లభాష కూడా… Continue reading మాతృభాషలో విద్య మీరు సమర్ధిస్తారా?