విజ్ఞాన విహార యాత్రలు తెలుగులో వ్యాసం

విజ్ఞాన విహార యాత్రలు తెలుగులో వ్యాసం

విజ్ఞాన విహార యాత్రలు తెలుగులో వ్యాసం. వ్యాసాలు విషయాలను విపులంగా విశదీకరిస్తాయి…. వచన రూపంలో ఉండే విషయాలు తెలుసుకోవడంతో బాటు వాటి గురించి బౌతిక పరిచయం కావడం వలన మనసుకి విషయ విజ్ఞానము వృద్ది చెందుతుంది. పుస్తకాలలో ఉండే విషయ విజ్ఞానము, ప్రకృతిలో పరిచయం అయ్యే విషయ వస్తువుల వలన మనసుపై ప్రభావం చూపుతాయి. పరిమితమైన పరిసరాలలో జీవించే వ్యక్తి కుటుంబంలోని విద్యార్ధికి వేరు ప్రాంతాలపై అవగాహన కూడా అవసరమే అయితే, అందు నిమిత్తం ఏర్పాటు చేయబడేదే… Continue reading విజ్ఞాన విహార యాత్రలు తెలుగులో వ్యాసం