సమర్ధులకు క్షమ అవసరం వ్యాసం వివరించండి

సమర్ధులకు క్షమ అవసరం వ్యాసం వివరించండి

సమర్ధులకు క్షమ అవసరం వ్యాసం వివరించండి! ”బలవంతుడు భరిస్తాడు… బలహీనుడు అరుస్తాడు” అంటూ ఒక తెలుగు సినిమా డైలాగ్ ఉంది. కాబట్టి సహజంగానే సమర్ధుడుకి సహనం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటారు. ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ సమర్ధుడు తన సహనాన్ని కోల్పోకుండా విచక్షణతో ఉండాలని పెద్దలంటారు. బలవంతుడు భరించే సహన గుణం లేకపోతే, అతని కోపానికి అర్ధం లేకుండా పోతుంది. సమర్ధత అనేది వ్యక్తి యొక్క నైపుణ్యానికి సంబంధించినది అయితే, ఆ వ్యక్తి ఎంతటి నైపుణ్యతను కలిగి ఉంటే, అతడు… Continue reading సమర్ధులకు క్షమ అవసరం వ్యాసం వివరించండి